Bình Dương

Bình Dương và bài toán về dân nhập cư

Với sự phát triển của hệ thống hạ tầng và sức bật nền kinh tế, Bình Dương hiện nay đang cần rất nhiều nỗ lực để giải quyết tốt bài toán về dân nhập cư.

Xem thêm